CirOWa

Το CirOWa Cluster (Circle Of Waste Cluster) είναι ένα cluster επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των αποβλήτων που παράγονται από μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Το CirOWa Cluster έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει όλη την παραγωγική αλυσίδα της διαχείρισης αποβλήτων και να υπηρετεί τους στόχους της κυκλικής οικονομίας. Η λειτουργία του Cluster βασίζεται στους παρακάτω τέσσερις άξονες:

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων με εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα ανακύκλωσης.

Παρακολούθηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με την απορρύπανση, την αντιρρύπανση, την αξιοποίηση των αποβλήτων και την εγκατάσταση/λειτουργία απαραίτητου εξοπλισμού.

Ενίσχυση της καινοτομίας σε θέματα επεξεργασίας αποβλήτων, παραγωγής βιομάζας και περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων των άλλων τριών αξόνων.

Η παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια των μελών του CirOWa Cluster να δημιουργήσουν αξία μέσα από τη συνεργασία τους σε δράσεις που αφορούν στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην πραγματική οικονομία της χώρας μας και πιο συγκεκριμένα αποτελεί μία ολοκληρωμένη συστημική προσέγγιση στην διαχείριση των υπολειμμάτων και των παραπροϊόντων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον κλάδο των τροφίμων.

Μέσα από στενή συνεργασία των 10 εταίρων του έργου μοντελοποιήθηκαν διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση υποπροϊόντων και αποβλήτων και αναπτύχθηκαν σε πιλοτικό επίπεδο καινοτόμα συστήματα αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου των πραγμάτων για την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση διαδικασιών αναβάθμισης των αποβλήτων ή/και των υποπροϊόντων (upcycle) και επανένταξής τους στην οικονομία με νέα μορφή ή/και λειτουργία. 

Στο έργο συμμετέχουν οι εταιρίες: 

 • Ε.Κουτσουράκη & ΣΙΑ Ε.Ε
 • ERGOPLANNING ΕΠΕ 
 • Πρόληψη Υγείας & Ασφάλειας Εργατικού Δυναμικού - BIOSAFETY A.E. 
 • OPTILOG Advisory Services IKE
 • QLAB IKE 
 • ΙΛΥΔΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρία Συστημάτων Πληροφορικής & Παροχής Υπηρεσιών
 • Ενεργειακή Ηπείρου Ε.Π.Ε.
 • ΚΥΚΛΩΠΑΣ Ελαιοτριβείο Αργυρή Κελίδη Α.Ε.
 • ENVIROMETRICS ΕΠΕ 
 • MOBICS Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε 

Ενδεικτικά η Mobics ΑΕ συνέβαλε στην ανάλυση των απαιτήσεων για την δημιουργία του  Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποπροϊόντων και Αποβλήτων, στην σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος MRP II για την διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων και στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του έργου: https://cirowa2.knowledge-brokers.gr/

 


 

Pleione IoE

Το καινοτόμο έργο με τίτλο «Pleione: Pleiades Internet of Everything» και ακρωνύμιο «Pleione IoE» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας έξυπνης πόλης που επιτρέπει σε αισθητήρες, έξυπνες συσκευές και πολλαπλές άλλες πηγές δεδομένων και υποσυστήματα της πόλης, να συνδεθούν μέσω μιας κοινής υποδομής, όπου τα δεδομένα συγκεντρώνονται, ομαλοποιούνται και αναλύονται.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ" (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0364874).

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα υλοποιεί ένα ενοποιημένο πλαίσιο διαχείρισης με συνδυαστικά μοντέλα δεδομένων πόλης, καθώς και τυποποιημένες διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API), διασφαλίζοντας εύκολη εξαγωγή και ενσωμάτωση δεδομένων, ενώ παράλληλα ενσωματώνει την απαραίτητη σημασιολογία υπηρεσιών πόλης και επιτρέπει στους παρόχους κάθετων λύσεων να αναπτύξουν νέες «ευφυείς» οριζόντιες ή κάθετες εφαρμογές αστικών υπηρεσιών για τις πόλεις.

Ακολουθώντας αυτήν την αρχιτεκτονική, υλοποιείται ένα επίπεδο διαχείρισης πληροφοριών που προέρχεται από πολλαπλές πηγές (Legacy systems, Internet of Things (IoT), διαδικτυακές εφαρμογές, ανοικτά δεδομένα, πάροχοι δεδομένων), παρέχοντας μια πλήρη αναπαράσταση της κατάστασης της πόλης, ενώ παράλληλα καταργεί τα κάθετα σιλό δεδομένων και εφαρμογών. Η οριζόντια πλατφόρμα θα λειτουργεί ως αυτοτελές εργαλείο για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση έξυπνων πόλεων. Θα είναι μια plug-and-play λύση για οργανισμούς όπως δήμοι, περιφέρειες και κρατικοί οργανισμοί που θέλουν να αναπτύξουν έξυπνη πόλη.

Πρόκειται για μια καινοτόμο παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Την δημιουργία μιας οριζόντιας προβολής της πόλης - σε πραγματικό χρόνο.
 • Την δυνατότητα λήψης αποφάσεων με βάση «έξυπνα δεδομένα».
 • Την δημιουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα μια νέας «ευφυούς» υπηρεσίας.
 • Την δυνατότητα χρήσης των δεδομένων της πόλης από ιδιωτικούς φορείς και πολίτες, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τις τοπικές κοινότητες και την οικονομία.
 • Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει την δημοσιοποίηση «έξυπνων» δεδομένων σε ιδιωτικούς φορείς και πολίτες.
 • Η πλατφόρμα θα κατασκευαστεί με τεχνολογίες «ανοιχτού κώδικα», προκειμένου η χώρα μας να υιοθετήσει μια «ανοικτή» στρατηγική έξυπνων πόλεων, η οποία λειτουργεί ως καταλύτης για την προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας.

Η Mobics συμμετέχει στην ανάπτυξη της κάθετης Λύσης Έξυπνου και Οικολογικού Μουσείου (Smart and Green Museum) μαζί με τους εταίρους ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., C2H ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και το Μουσείο Μπενάκη ως χρήστη.

 


 

SilverGuide

Οι δημογραφικές εξελίξεις και η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη και παγκοσμίως επηρεάζουν όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Αναμένεται ότι ο πληθυσμός άνω των 65 ετών στην Ευρώπη θα αποτελέσει το 30% του σημερινού πληθυσμού το 2060 (160 εκατομμύρια άνθρωποι). Η διεθνής έρευνα δείχνει επίσης ότι οι τουρίστες της τρίτης ηλικίας θα αντιπροσωπεύουν το 24% της παγκόσμιας αγοράς το 2030 και θα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ωστόσο, ο Τουριστικός Κλάδος δεν έχει ακόμη συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στον στρατηγικό του σχεδιασμό, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο. Οι ιδιαιτερότητες των ατόμων της τρίτης ηλικίας δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, ενώ οι νέες τεχνολογίες εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά σε νεότερα κοινά. Ως αποτέλεσμα, οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι ανίκανες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός δυναμικού τμήματος έμπειρων και συνειδητοποιημένων τουριστών, οι οποίοι διαθέτουν τα οικονομικά μέσα, το χρόνο και την επιθυμία να ζήσουν μια ποιοτική, ασφαλή, ευχάριστη και ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Η πρόταση αποκρίνεται στη ζήτηση της τουριστικής αγοράς, η οποία σήμερα αναζητά λύσεις για την ανάπτυξη και προσφορά νέων υπηρεσιών, επικεντρωμένων στο δυναμικό και συνεχώς αυξανόμενο κοινό των ηλικιωμένων.

Το θέμα του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου τεχνολογικής πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργήσει ως ένα δυναμικό και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο για την υποστήριξη της τουριστικής αγοράς, των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας, των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών και των μεμονωμένων χρηστών, με στόχο να παρέχει:

• λύσεις για την ανάπτυξη και προσφορά νέων υπηρεσιών, επικεντρωμένες στο δυναμικό και εκθετικά αυξανόμενο τμήμα των ασημένιων τουριστών

• τη δυνατότητα επέκτασης της τουριστικής περιόδου

• τη δυνατότητα καταγραφής και προώθησης πιστοποιημένων υποδομών και υπηρεσιών, οι οποίες θα αξιολογούνται συνεχώς από τους χρήστες

• την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να λάβουν μέτρα και να θεσπίσουν κριτήρια για την πιστοποίηση των υποδομών και των υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας θα βασίζεται σε εκτεταμένη κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο τον καθορισμό των πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας και την επιτυχή ανταπόκριση σε αυτές. Η καινοτομία του προϊόντος βρίσκεται στη λειτουργικότητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη, στην εγγυημένη χρηστικότητα και στην ολιστική προσέγγιση του θέματος, δεδομένου ότι αποτελεί ένα περιεκτικό λειτουργικό σύστημα με επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική και διεθνή αγορά. Το έργο θα υλοποιηθεί από κοινού από: τη ΑΜΚΕ 50+ Ελλάς, η οποία έχει δρομολογήσει σημαντικές δράσεις στην επιστημονική έρευνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων, καθώς και στην εκπαίδευση και ενεργή συμμετοχή τους (https://www.50plus.gr), την MOBICS ΑΕ (https://www.mobics.gr/), spin-off του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η οποία ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων λύσεων Πληροφορικής, και την TETRAGON ΑΕ (https://tetragon.gr/el/), μια εταιρεία Δημιουργικής Βιομηχανίας με μακρά εμπειρία και τεράστια καινοτόμα δραστηριότητα στους τομείς του Τουρισμού και του Πολιτισμού. Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των εταίρων εγγυώνται την επιτυχημένη υλοποίηση του ερευνητικού έργου και των αποτελεσμάτων του.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, υπό την πρόσκληση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-01798).

 


MenuIntelligence

Στις μέρες μας, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη βιομηχανία τουρισμού (καταλύματα, εστιατόρια, δραστηριότητες κλπ.), για να βελτιωθεί η εμπειρία του επισκέπτη. Ειδικότερα, η γαστρονομία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εμπειρία του επισκέπτη, αλλά και στην αρχική απόφαση για έναν προορισμό. Σύμφωνα με διεθνείς τάσεις, τα εστιατόρια χρειάζονται να προσωποποιήσουν τις υπηρεσίες, τα μενού και τις προσφορές τους. Μια τέτοια προσωποποίηση ενισχύει την εμπειρία του πελάτη και δίνει αίσθηση αποκλειστικότητας. Μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο προτεινόμενο έργο είναι: α) Πώς να επιτευχθεί τέλεια ισορροπία μεταξύ της εμπειρίας του χρήστη (τελικού πελάτη) και της επιχειρηματικής κερδοφορίας μέσω τεχνικών βελτιστοποίησης· β) Πώς να επιτευχθεί γρήγορη ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των πελατών και γ) Πώς να επιτευχθεί η τεχνική menu engineering μέσω ψηφιακού μενού.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η δημιουργία δύο αξιόπιστων και ευφυών εργαλείων για επιχειρήσεις εστίασης: α) ενός αξιόπιστου ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την αύξηση της κερδοφορίας τους· και β) ενός "εικονικού σερβιτόρου" που θα μπορεί να "καταλαβαίνει" τι να προσφέρει σε κάθε πελάτη, ώστε να τον εξυπηρετήσει καλύτερα και ταυτόχρονα να αυξήσει τα κέρδη της επιχείρησης. Αυτά θα υλοποιηθούν με προηγμένες τεχνολογίες και εξαγωγής γνώσης από βάσεις δεδομένων. Μπορούν να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες πλατφόρμες διαδικτυακών παραγγελιών, συστήματα POS ή εφαρμογές ψηφιακού μενού μέσω καλά ορισμένων διασυνδέσεων και διεπαφών. Το έργο θα αξιολογήσει επίσης την αποτελεσματικότητα των αναπτυγμένων μεθόδων με πραγματικούς χρήστες. Το έργο θα υλοποιηθεί από δύο μικρές επιχειρήσεις που έχουν ήδη συνεργαστεί στην εμπορική διάθεση μιας ψηφιακής μενού και πλατφόρμας διαδικτυακών παραγγελιών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, υπό την πρόσκληση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-01847).

 

End2Fire

Το End2Fire (End-to-end cost effective fire detection and protection system) είναι μια πλατφόρμα για ολοκληρωμένη πυροπροστασία, η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη (αποδοτική) εγκατάσταση καμερών και στοιχείων ανίχνευσης πυρκαγιάς, αλγόριθμους εντοπισμού, ευφυή C&C λειτουργίες (συστήματα λήψης αποφάσεων). Ως εκ τούτου, οι τελικοί χρήστες που μπορεί να είναι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, οι δημόσιες αρχές ή οι μεγάλες ιδιωτικές βιομηχανικές υποδομές θα έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης μίας χαμηλού κόστους και πλήρως λειτουργικής λύσης για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς σε αστικές ή αγροτικές περιοχές. Οι δύο άξονες της εμπορικής καινοτομίας είναι: η ποιότητα (έγκαιρη προειδοποίηση, ακριβή απάντηση, ικανότητα απολογισμού) και η αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος (ανοιχτό λογισμικό, μη εξειδικευμένο υλικό, ελάχιστες απαιτήσεις ανάπτυξης). Και οι δύο εταίροι, Mobics και ClearCut (C4) έχουν ήδη αναπτύξει τμήματα της εν λόγω πλατφόρμας (όπως βασική λειτουργικότητα C&C και πυρανίχνευση βασισμένη σε κάμερα), αλλά απαιτούνται κοινές προσπάθειες  για την επιτυχή ανάπτυξη νέων στοιχείων της πλατφόρμας. Τέτοια στοιχεία θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες λύσεις των εταίρων και θα οδηγήσουν επίσης σε ένα νέο προϊόν. Τα υπάρχοντα  C&C συστήματα, είτε δεν έχουν βελτιστοποιηθεί για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, ή  είναι πολύ ακριβά για να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν. Στις κοινές εργασίες ΕΤΑ, η Mobics θα παράσχει τεχνογνωσία σε τεχνολογίες γνώσης (οντολογίες και κανόνες), ενώ η Ισραηλινή εταιρεία C4 στη μοντελοποίηση, το GIS και τους αλγορίθμους.

Το έργο συγχρηματοδείται από:


 

FIspace

Η MOBICS συμμετέχει στο έργο FIspace με αντικείμενο να υλοποιήσει δυο εφαρμογές για το Greenhouse Management Trial: την Crop Monitoring App και την Crop Analyzer App.
Η Crop Monitoring App είναι εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (smart phones), η οποία θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως διάγνωση προβλημάτων που αφορούν τις γεωργικές καλλιέργειες. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως τα παρακάτω: ημερολόγιο θερμοκηπίου, δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, πληροφορίες που θα εξάγονται από τις φωτογραφίες, ενσωμάτωση άλλων ψηφιακών εργαλείων (π.χ. μικροσκόπιο) και βοηθήματα για την κατάλληλη επιλογή των φυτοφαρμάκων και την επιτυχή διαχείριση των προβλημάτων της καλλιέργειας (π.χ., ασθένειες, παράσιτα).
Η Crop Analyser App αναφέρεται σε ένα εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης των καλλιεργειών με βάση διάφορα δεδομένα. Θα επιτρέπει την απομακρυσμένη διάγνωση των ασθενειών των καλλιεργειών καθώς και την ανάλυση άλλων κρίσιμων ζητημάτων (π.χ. ψεκασμού με φυτοφάρμακα). Επιπρόσθετα θα καθιστά εφικτή την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (αγρότης, γεωπόνος) και θα περιλαμβάνει εργαλεία υποστήριξης για την λήψη αποφάσεων. Προηγμένα χαρακτηριστικά της αποτελούν, η αναγνώριση προτύπων που βασίζεται σε μεθόδους μηχανικής όρασης (computer vision), η ανάκληση παρόμοιων περιπτώσεων με συλλογιστικές τεχνικές (case based reasoning), η προβολή του ιστορικού συνθηκών που έχει καταγραφεί από ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και μία βάση δεδομένων που θα επιτρέπει ευέλικτη αναζήτηση δεδομένων.
Οι εφαρμογές αυτές θα ενσωματωθούν στην βασική υποδομή του FIspace. Επιπρόσθετα θα αξιολογηθούν με δοκιμές, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε συνεργαζόμενα θερμοκήπια, όσον αφορά την χρηστικότητα και τη βελτίωση των διαδικασιών του θερμοκηπίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο FIspace επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.fispace.eu 

Η έρευνα που οδηγεί στα αποτελέσματα αυτά, έχει χρηματοδοτηθεί από το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (FP7/2007-2013)

 


GINSEC

Ο στόχος του GINSEC είναι να χτιστεί ένα χαμηλού κόστους προ-εμπορικό πρωτότυπο ενός συστήματος ακριβούς και αξιόπιστης πλοήγησης για την αγορά των μη επανδρωμένων μέσων μεταφοράς. Τα ερασιτεχνικά συστήματα πλοήγησης λειτουργούν αρκετά καλά σε γενικές γραμμές, παρά τα πολλά πρακτικά προβλήματα που τα επηρεάζουν. Πιό σημαντικά προβλήματα είναι ο μεγάλος χρόνος μέχρι την πρώτη ανάκτηση δεδομένων δορυφόρων και του εντοπισμού της θέσης (μέχρι μερικά λεπτά), η φτωχή ή ανύπαρκτη διαθεσιμότητα (σε σήραγγες ή στον πυκνό αστικό ιστό), οι αργές δυναμικές, η μικρή ακρίβεια (αρκετή για να χαθεί μια έξοδος) και ή έλλειψη ένδειξης κατεύθυνσης. Αν αυτά τα προβλήματα ενοχλούν τον ερασιτέχνη χρήστη, μπορούν αν είναι ύψιστης σημασίας για τον επαγγελματία, ειδικά αν λειτουργούν κάτω από συνθήκες έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα ή πυροσβεστικά). Το GINSEC σκοπεύει να αναπτύξει ένα σύστημα πλοήγησης που λύνει αυτά τα προβλήματα με διάφορες διατάξεις αισθητήρων και τεχνικές σύντηξης δεδομένων:

 • Επαναλαμβανόμενες χαμηλού κόστους αδρανειακές μονάδες, για να βελτιωθούν οι δυναμικές και η διαθεσιμότητα της πλοήγησης, πιθανώς χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση στενά συνδεδεμένων (tightly coupled) μονάδων.
 • Ομάδες κεραιών για να αποκτηθούν εκτιμήσεις κατεύθυνσης και σχηματισμός ακτίνων για την μετρίαση των πολλαπλών διαδρομών και των παρεμβάσεων.
 • Πλοήγηση με τη βοήθεια χαρτών: Χρησιμοποιείται μια βάση δεδομένων χαρτών στο φίλτρο πλοήγησης για να βελτιωθεί η ακρίβεια σε σχέση με κλασσικές μεθόδους (π.χ. μείνε στο δρόμο).

Η κοινοπραξία του GINSEC αποτελείται από ΜΜΕ και οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στην αγορά του GNSS/INS. Οι οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης θα μελετήσουν και θα αναπτύξουν αλγόριθμους σύντηξης δεδομένων για πλοήγηση, ενώ οι ΜΜΕ θα αναπτύξουν, θα κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν το πρωτότυπο σύστημα πλοήγησης. Η πρόκληση είναι να εφαρμοστούν και να ενσωματωθούν όλες τις παραπάνω τεχνολογίες σε ένα πλαίσιο περιορισμένου μεγέθους, βάρους και κόστους που επιβάλλεται από τις απαιτήσεις της αγοράς των μη επανδρωμένων μέσων. Μέσα από τη συνεργασία τους, οι εταίροι έχουν ως στόχο να αναπτύξουν μια λύση πλοήγησης άμεσα εκμεταλλεύσιμη σε διάφορα είδη μη επανδρωμένων.

Συνεργάτες έργουECLEXYS, SaphyrionLaser NavigationConsorci Institut De GeomaticaIstituto Nazionale Di AstrofisicaBrightcom Solutions.

Δείτε την ιστοσελίδα του GINSEC εδώ.

Η έρευνα που οδηγεί στα αποτελέσματα αυτά, έχει χρηματοδοτηθεί από το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (FP7/2007-2013) με τη συμφωνία επιχορήγησης ν° 606644

  


iGuide

Ο πολιτιστικός και ο περιβαλλοντικός τουρισμός αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέα της οικονομίας. Προκειμένου η Ελλάδα να αυξήσει την αξία του τουριστικού της προϊόντος, θα πρέπει να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει προηγμένα πληροφοριακά συστήματα. Παρά τον πλούτο των αξιοθέατων χώρων που υπάρχουν, πολλοί από αυτούς παραμένουν άγνωστοι και αναξιοποίητοι. Η περιοχή της Θράκης είναι ένα κλασσικό παράδειγμα, όπου η επίσκεψη σε χώρους πολιτιστικής αξίας και τοποθεσίες φυσικού κάλλους δεν συνοδεύεται από επαρκή για τον επισκέπτη πληροφόρηση.

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ανάπτυξη του iGuide. Ένα σύστημα που έχει ως στόχο την παροχή κοινωνικά εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών τουριστικών υπηρεσιών που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να εξυπηρετήσει 'ενα πολύ μεγαλύτερο, σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις, εύρος χώρων και αξιοθέατων. Κύριοι τομείς εφαρμογής του iGuide είναι αφύλακτες αρχαιολογικές τοποθεσίες, περιοχές φυσικού κάλλους και χώροι πολιτιστικής αξίας, όπου δεν παρέχονται βασικές πληροφορίες ή αυτές που παρέχονται δεν είναι άμεσα προσβάσιμες από τους επισκέπτες.

Το προτεινόμενο σύστημα, πέραν του ότι προσφέρει άμεσα πληροφορία με ένα ελάχιστο κόστος στον επισκέπτη που τυχαία βρέθηκε μπροστά σε ένα τέτοιο χώρο, επιπλέον επιτρέπει στους ενεργούς χρήστες του να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου για θέσεις ενδιαφέροντος που έχουν επισκεφθεί συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην αξιοποίησή τους. Αυτό Θα πραγματοποιείται μέσα από σχολιασμό, μεταφόρτωση πολυμεσικών δεδομένων (εικόνες, ήχος, βίντεο, κλπ). Οι χρήστες θα μπορούν να λάβουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα βασίζονται στη θέση τους στο χώρο και θα διευκολύνουν τη περιπλάνησή τους στα σημεία ενδιαφέροντος αλλά και θα ενισχύουν την εμπειρία επίσκεψης. Το iGuide θα παρέχει τεχνολογίες αφήγησης, πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο με 3Δ γραφικά και την υποστήριξη ενός ενημερωτικού portal με τεχνολογίες Web 2.0

Συνεργάτες έργου: Ερευνητικό κέντρο ΑθηνάΑthens Ιnformation TechnologyVodafoneΙnnoeticsRiverlandΠεριφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το έργο συγχρηματοδείται από:

 


 

MARIBRAIN

Το έργο έχει πλήρη τίτλο "Σύστημα συλλογής δεδομένων μέσω δικτύων ασύρματων αισθητήρων και διαχείρισης γνώσης, για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης και της απόδοσης πλοίων". Οι ερευνητικές δραστηριότητες του έργου θα οδηγήσει σε μια πλατφόρμα που θα μπορούν να χρησιμοποιούν ναυτιλιακές εταιρίες που έχουν ή/και διαχειρίζονται πλοία όλων των τύπων. Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα έξυπνων δικτύων ασύρματων αισθητήρων που θα μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση ενός πλοίου 24/7, να εφαρμόζει μοντέλα conditional based maintenance και να επιτρέπει την λειτουργία των ναυτιλιακών εταιριών με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα συνδυάζει hardware και software που θα επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση βασικών παραμέτρων ενός πλοίου για να αποτιμήσει την λειτουργική κατάσταση και την αποδοτικότητά του. Η εφαρμοσιμότητα σε κάθε τύπο πλοίου, η εύκολη επέκταση, η κατανεμημένη ευφυία, το υψηλό ROI και το μικρός κόστος και χρόνος εγκατάστασης είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας που την καθιστούν μοναδική παγκόσμια. Στους στόχους του έργου είναι:

 • Η ανάπτυξη νέων οπτικών αισθητήρων για τη μέτρηση βασικών παραμέτρων της αποδοτικότητας του πλοίου, όπως το τύπο καυσίμου, τα καυσαέρια, και τη μέτρηση της ροπής.
 • Το σχεδιασμό ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων βασισμένο σε έξυπνες πολυ-αισθητηριακές διατάξεις και πλήρως προσαρμόσιμο στο περιβάλλον ενός πλοίου.
 • Την ανάπτυξη ενός καινοτόμου "συστήματος διαχείρισης εμπειριών" για το χειρισμό των συλλεχθέντων δεδομένων και την λειτουργία εργαλείων πρόγνωσης και διάγνωσης.

Συνεργάτες έργουΠρίσμα ΗλεκτρονικάΤ.Ε.Ι. Καβάλας, τμήμα ΗλεκτρολογίαςΚέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.ΙΤΥΕ Διόφαντος, Danaos Management ConsultantsΑΝΕΚ.

Το έργο συγχρηματοδείται από:


 

Envirobrain

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός στοχαστικού μοντέλου τύπου soft-sensor για την πρόβλεψη της απόδοσης μιας πλήρους μονάδας επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χρησιμοποιώντας εύκολα μετρήσιμες παραμέτρους (π.χ. θερμοκρασία Τ, pΗ, παραγωγή βιοαερίου) που μπορούν να γίνονται από τους χειριστές σε διάστημα λίγων ωρών, χρησιμοποιώντας τις χρονοσειρές των παραπάνω δεδομένων που αποθηκεύονται στο SCADA της μονάδας και εκπαιδεύοντας το σύστημα με τη μέθοδο της μηχανικής μάθησης (machine learning).

Επιπλέον βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός αλγόριθμου βασισμένου σε εξελικτικό υπολογισμό για τη βελτιστοποίηση λειτουργικών παραμέτρων μονάδων επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, όπως είναι υδραυλικές τροφοδοσίες, φορτίσεις, κλπ.

Η καινοτομία του έργου αυτού είναι ότι θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να εκμεταλλευτεί τον πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα SCADA και οι αισθητήρες νέας γενιάς, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη μοντελοποίηση και κατά συνέπεια την ακριβή πρόγνωση της συμπεριφοράς του συστήματος. Με βάση τα παραπάνω, η πρόληψη α) της αστοχίας των μονάδων αυτών και β) των περιβαλλοντικών ατυχημάτων, καθίσταται ζωτικής σημασίας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η λειτουργία εντός των προκαθορισμένων περιβαλλοντικών ορίων και στόχων ενεργειακής αξιοποίησης.

Συνοπτικά οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 1. Εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για τη μοντελοποίηση και εκτίμηση σε εφαρμογές που άπτονται των διεργασιών που εφαρμόζονται στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων (κυρίως αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων)
 2. Βελτιστοποίηση του λογισμικού για την πρόγνωση έπειτα από εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο σε βιομηχανικής κλίμακας μονάδα.
 3. Έλεγχος του συστήματος σε βάθος χρόνου και κατασκευή ενός εμπορικού πακέτου για την παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης σε εταιρείες και χρήστες που ασχολούνται με την επεξεργασία και την ενεργειακή αξιοποίηση υγρών βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

 


 

Μελέαγρος

Το έργο αυτό στοχεύει στο να αξιοποιήσει τη γνώση και τα αποτελέσματα πολυετούς ερευνητικής δραστηριότητας των ηγετικών μελών της ομάδας ανάπτυξης για την υλοποίηση και παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος πυροπροστασίας, το οποίο θα προστατεύει αποτελεσματικά το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή και περιουσία από τις πυρκαγιές. Το τελικό σύστημα, έχοντας πάρει την ονομασία του από τον μυθικό ήρωα Μελέαγρο, θα ενσωματώσει ένα μοναδικό συνδυασμό καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, προκειμένου να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό προϊόν σε διεθνές επίπεδο. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου

Κατεβάστε την επιτελική σύνοψη του έργου

Το έργο συγχρηματοδoτήθηκε από:

 


 

MITOS - SmartSantander

Το MITOS είναι ένα ερευνητικό πείραμα που υλοποιείται στα πλαίσια του SmartSantander με σκοπό να προσφέρει καινοτομικές Έξυπνες Υπηρεσίες Μεταφορών στους πολίτες "έξυπνων πόλεων" και να συλλέξει την εμπειρία των χρηστών τους. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπάρχουν οι υποδομές για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), και δημιουργεί νέους τρόπους ποσοτικοποίησης της επίδρασης που έχουν οι έξυπνες υπηρεσίες μεταφορών στους επιβάτες και το περιβάλλον.

Η πλατφόρμα του MITOS προσφέρει έναν ολοκληρωμένο οδηγό αστικών μεταφορών, που επιτρέπει στους κατοίκους και επισκέπτες του Σανταντέρ να επιλέγουν τη βέλτιστη κάθε φορά διαδρομή με μέσα μαζικής μεταφοράς, και να λαμβάνουν έγκυρες πληροφορίες και καθοδήγηση πριν και κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους. Ο οδηγός προσφέρεται μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών αλλά και από την διαδικτυακή πύλη γεω-πληροφορίας του MITOS. Επιπροσθέτως, το MITOS χρησιμοποιεί τεχνικές παιγνιοποίησης (gamification) για την ενθάρρυνση της συμμετοχής και την επιβράβευση της δραστηριότητας των χρηστών στην πλατφόρμα.

Οι χρήστες του MITOS θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Διαδραστικούς χάρτες που απεικονίζουν ζωντανή πληροφορία μεταφορών και σημεία ενδιαφέροντος
 • Την αναζήτηση γραμμών και σημείων ενδιαφέροντος
 • Έναν πραγματικού χρόνου οδηγό βέλτιστης διαδρομής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Την εύρεση του ακριβούς χρόνου άφιξης του επόμενου λεωφορείου
 • Την παρακολούθηση και την πρόβλεψη κενών θέσεων πάρκινγκ

Δείτε την ιστοσελίδα του SmartSantander εδώ.

 

Η έρευνα που οδηγεί στα αποτελέσματα αυτά, έχει χρηματοδοτηθεί από το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (FP7/2007-2013)

 

 


 

"Bus κι έρχεται" (Busfinder)

Το "Bus κι έρχεται" είναι ένα σύστημα αρχικά σχεδιασμένο για την Αθήνα, αλλά μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Ο στόχος του είναι να παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) για τις μετακινήσεις τους, υπολογίζοντας τις βέλτιστες διαδρομές και καθοδηγώντας τους μέσω μιας εφαρμογής για κινητό. Μπορεί να διασυνδεθεί με οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης στόλου, που απεικονίζει την κίνηση λεωφορείων καθώς και άλλων ΜΜΜ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.busfinder.gr.

Κατεβάστε το φυλλάδιο του έργου

Συνεργάτες έργου: Space HELLASAmco Advanced TechnologiesUniversity of Piraeus Research Centre

Το έργο συγχρηματοδoτήθηκε από:


ShoppingMate

Το αποτέλεσμα του έργου είναι μια υπηρεσία με επίγνωση θέσης για παροχή βοήθειας στους καταναλωτές, κατά τη διάρκεια των αγορών τους. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί μια κινητή διαδικτυακή διεπαφή, που υποδέχεται τα αιτήματα των χρηστών μέσω μενού, ελεύθερου κειμένου φυσικής γλώσσας. Η σημασιολογική αναπαράσταση, τόσο των αιτημάτων των χρηστών όσο και των αντικειμένων που προσφέρονται προς πώληση μέσω του συστήματος, διευκολύνει την αποτελεσματική και σημασιολογική αναζήτηση. Η υπηρεσία αξιολογήθηκε επιτυχώς στο κέντρο της Αθήνας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ: http://www.shoppingmate.org/

Συνεργάτες έργου: Link TechnologiesFonellaNovasysNeos SistemiValtion Teknillinen Tutkimuskeskus, CSEMFraunhofer Institute for Open Communication Systems, Εταιρία ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.

Η έρευνα που οδηγεί στα αποτελέσματα αυτά, έχει χρηματοδοτηθεί από το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (FP7/2007-2013) 

 

 


Grabel

Το Grabel συνέβαλε στο σχεδιασμό  μιας αναδιαρθρώσιμης κεραίας και συστοιχίας κεραιών , βασισμένα σε απαιτήσεις GNSS με λειτουργικότητα beamforming, αποτελώντας μια πολλά υποσχόμενη λύση για τους GPS δέκτες της αγοράς.  Μετά από σημαντικές δοκιμές, υλοποιήθηκαν βιώσιμες εφαρμογές και έγιναν επιδείξεις. Μία από αυτές είναι οι ακριβείς και αξιόπιστες υπηρεσίες θέσης που υποστηρίζουν ταυτόχρονα και εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ: http://grabel.eclexys.com/

Συνεργάτες έργου: ECLEXYS, CSEMSaphyrionIstituto di Radioastornomia - INAF / Radiotelescopio di MedicinaPOLE STARSpace HELLAS.

Η έρευνα που οδηγεί στα αποτελέσματα αυτά, έχει χρηματοδοτηθεί από το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (FP7/2007-2013)